ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในการแจกเบี้ยยังชีพจำนวน  5  จุด ได้แก่ วัดสระมะเกลือ  วัดน้ำจั้น  โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา 
วัดดงสวอง  และวัดโนนหัวช้าง เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  2554  ตั้งแต่เวลา  08.00 น. - 12.00 น.
   
เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553  อบจ.ลพบุรี ร่วมกับ ออกแจกเบี้ยยังชีพ 7 พ.ค. 53
เทศบาลเมืองเขาสามยอด แจกผ้าห่มแก่ประชาชนตำบล  
เขาสามยอด ม.1 และม.6 ตามโครงการต้านภัยหนาว ประจำปี 53  
 เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 53 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองเขาสามยอด เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 53 ที่ผ่านมา กองสวัสดิการสังคม
จัดงาน "สืบสานประเพณีไทย  ใส่ใจผู้สูงอายุ" จัดโครงการ "แทนความห่วงใย ใส่ใจผู้พิการ" แจก เครื่อง
ณ  ลานบ้านหนองบัวขาว หมู่ 4  ตั้งแต่เวลา 14.00 - 17.00 น.  อุปโภคบริโภคและเลี้ยงอาหารแก่ผู้พิการ เนื่องในวันเทศบาล
เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2553 อบจ.ลพบุรี ร่วมกับ ออกแจกเบี้ยยังชีพ 7 เม.ย. 53
เทศบาลเมืองเขาสามยอด แจกผ้าห่มแก่ประชาชนตำบล  
เขาสามยอด จำนวน 7 หมู่ ตามโครงการต้านภัยหนาว ประจำปี 53  
กองสวัสดิการสังคม   ได้ร่วมเดินรณรงค์แต่งไทยเทิดพระเกียรติ ออกแจกเบี้ยยังชีพ 7 มี.ค. 53

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ประจำปี  2553  ณ  สนามกีฬาพระ

 
รามเมศวร - วงเวียนพระนารายณ์  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 09.00 น.  
 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2553  ที่ผ่านมา คณะกรรมการ  ร่วมกับ  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2553  ที่ผ่านมา คณะกรรมการ  ร่วมกับ
กองสวัสดิการสังคม  ออกประเมินตามโครงการทำชุมชนให้เป็น กองสวัสดิการสังคม  ออกประเมินตามโครงการทำชุมชนให้เป็น
เมืองน่าอยู่  ประจำปี  2553  ครั้งที่ 1  ณ  เขาสามยอด 34 เมืองน่าอยู่  ประจำปี  2553  ครั้งที่ 1  ณ  เขาสามยอด 30
 เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  2553  ที่ผ่านมา คณะกรรมการ  ร่วมกับ ออกแจกเบี้ยยังชีพ 7 ก.พ. 53
กองสวัสดิการสังคม  ออกประเมินตามโครงการทำชุมชนให้เป็น  
เมืองน่าอยู่  ประจำปี  2553  ครั้งที่ 1  ณ  เขาสามยอด 14  
 เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  2553  ที่ผ่านมา คณะกรรมการ  ร่วมกับ  เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2553  ที่ผ่านมา คณะกรรมการ  ร่วมกับ
กองสวัสดิการสังคม  ออกประเมินตามโครงการทำชุมชนให้เป็น กองสวัสดิการสังคม  ออกประเมินตามโครงการทำชุมชนให้เป็น
เมืองน่าอยู่  ประจำปี  2553  ครั้งที่ 1  ณ  เขาสามยอด 19 เมืองน่าอยู่  ประจำปี  2553  ครั้งที่ 1  ณ  เขาสามยอด 18
 เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2553  ที่ผ่านมา คณะกรรมการ  ร่วมกับ  สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี  ร่วมกับ กองสวัสดิการ
กองสวัสดิการสังคม  ออกประเมินตามโครงการทำชุมชนให้เป็น สังคม เทศบาลเมืองเขาสามยอด รับลงทะเบียน  และ
เมืองน่าอยู่  ประจำปี  2553  ครั้งที่ 1  ณ  เขาสามยอด 16 ต่ออายุเกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านประมง ต.เขาสามยอด
          เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2553  ที่ผ่านมา คณะกรรมการ  เมื่อวันที่  28 มกราคม  2553  ที่ผ่านมา คณะกรรมการ  ร่วมกับ
 ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม ออกประเมินตามโครงการทำชุมชนให้ กองสวัสดิการสังคม  ออกประเมินตามโครงการทำชุมชนให้เป็น
 เป็นเมืองน่าอยู่  ประจำปี  2553  ครั้งที่ 1  ณ  เขาสามยอด 20 เมืองน่าอยู่  ประจำปี  2553  ครั้งที่ 1  ณ  เขาสามยอด 8
 เมื่อวันที่  26 มกราคม  2553  ที่ผ่านมา คณะกรรมการ  ร่วมกับ  เมื่อวันที่  27มกราคม  2553  ที่ผ่านมา คณะกรรมการ  ร่วมกับ
กองสวัสดิการสังคม  ออกประเมินตามโครงการทำชุมชนให้เป็น กองสวัสดิการสังคม  ออกประเมินตามโครงการทำชุมชนให้เป็น
เมืองน่าอยู่  ประจำปี  2553  ครั้งที่ 1  ณ  เขาสามยอด 10 เมืองน่าอยู่  ประจำปี  2553  ครั้งที่ 1  ณ  เขาสามยอด 5
ออกแจกผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้พิการ  และผู้ป่วย ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนโคกสลุง ศึกษาดูงานการดำเนิน
โรคเอดส์ตำบลเขาสามยอดที่ได้รับเบี้ยยังชีพกับทาง งานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ต.เขาสามยอด
เทศบาลเมืองเขาสามยอด   
ลงเยี่ยมผู้พิการตำบลเขาสามยอด ออกแจกเบี้ยยังชีพ 7 ม.ค. 53
มอบนมผงสำเร็จรูปแก่ผู้ที่ยากไร้ ออกแจกเบี้ยยังชีพ 9 ธ.ค.52
ออกประเมินตามโครงการประกวดชุมชน ารประชุม "สมัชชาครอบครัวระดับชาติ
ให้เป็นเมืองน่าอยู่  ประจำปี  2553 ประจำปี  พ.ศ. 2552" เมื่อ 9-10 ก.ย.52
  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
นำกระสอบทรายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่ง
 ซอยศรีละโว้ 3 - 4  จำนวน 19 หลังคาเรือน ด่วนของรัฐบาล  หมู่ที่ 1 - 7  ตั้งแต่เวลา  08.30 - 15.00.
เมื่อ 8 ก.ย. 52 เมื่อ 7 ก.ย. 52
แจกเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ป่วย ประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบ
โรคเอดส์ตำบลเขาสามยอด  หมู่ที่  1-7 ของชมรมประธานชุมชน
 ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 12.00  น. เมื่อ 5 ก.ย. 52 เมื่อ 27 ส.ค.52
 จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุและบ้านพักคนชราจังหวัดลพบุรี แจกเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์
ณ  บ้านพักคนชราจังหวัดลพบุรี เมื่อ 13 ส.ค.52 ตำบลเขาสามยอด เมื่อ 5 ส.ค.52
ประชุมคณะกรรมการชมรมคนพิการตำบลเขาสามยอด  โครงการบูรณาการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ณ วัดหนองบัวขาว  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม  พ.ศ. 2552 (Fix-it Center) เมื่อ 8-9 ส.ค.52
  ณ หมู่บ้านสระมะเกลือ
โครงการแจกเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ โครงการ คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ออกพื้นที่รับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา
เมื่อ 7 ส.ค.52 ภายในวันที่ 1-30 ส.ค. 52
โครงการบูรณาการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการ GMM GRAMMY ร่วมมือ
(Fix-it Center) ในวันที่ 1-23  สิงหาคม  2552 GENERATION WAVE ร่วมมือ...ร่วมใจ...
  ห่วงใย...ผู้สูงอายุ เมื่อ 27 ก.ค.52
ออกหน่วยเคลื่อนที่จำหน่ายสินค้าราคาถูก  บริการตัดผม  และ กองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมการทำแผนชุมชน
ซ่อมเครื่องยนต์ ครื่องใช้ไฟฟ้า ในชุมชนซอยอ่อนนุช เมื่อวันที่  24  เมษายน 2552  เวลา 14.00 น.
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552  เวลา 17.0019.00 น. ณ  อาคารเก่าเทศบาลเมืองเขาสามยอด
กองสวัสดิการฯ แจกถุงยังชีพผู้พิการ การประชุมพิจารณาบ้านเอื้ออาทร
ในวันเทศบาล จำนวน  152  ราย เมื่อวันที่  23 เมษายน 2552
เมื่อ 24 เมษายน 2552  เวลา 09.00 น.  เวลา 13.30 น. ณ  อาคารเก่าเทศบาลเมืองเขาสามยอด
 กองสวัสดิการสังคมร่วมแจกรางวัลการประกวดชุมชน กองสวัสดิการสังคม ออกบริการแจกเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์พัฒนาครอบครัวดีเด่น หมู่ที่ 17, ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2, 3, 6 และผู้ป่วยโรคเอดส์
ตำบลเขาสามยอดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 หมู่ที่ 1-7 วันที่ 5 เมษายน 2552 
การประชุมโครงการสภาเด็ก และเยาวชน โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กพิการ
ตำบลเขาสามยอด จำนวน 100 คน  (แรกเกิด 5 ปี) เมื่อ 17 มี.ค.52
เมื่อ 28 มี.ค.52  
เข้าร่วมอบรม เรื่อง การบริหารการจัดการขยะ  ออกหน่วยบริการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ
ณ  เกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
เมื่อ 17-20 มี.ค.52 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.-15 มี.ค.52
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้นำชุมชน โครงการแจกเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ
เพื่อการบริหารงานชุมชน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552
เมื่อ 13 มี.ค.52  ณ ศอว. ศอพท.  
สนับสนุนงบประมาณ และวิชาการผู้ฝึกสอน มอบเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
การอบรมวิชาชีพปักจักรให้กับกลุ่มแม่บ้านสระมะเกลือ ที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 5 ราย
 เมื่อ 25 ก.พ.52 เมื่อ 11 ก.พ.52

กองสวัสดิการสังคม  ออกบริการแจกเบี้ยยังชีพผู้พิการ

กองสวัสดิการสังคม แจกผ้าห่มแก่ผู้พิการ

และผู้ป่วยโรคเอดส์  ต.เขาสามยอด และผู้ป่วยโรคเอดส์ใน โครงการต้านภัยหนาว ปี 52
เมื่อ 5 ก.พ.52 เมื่อ 24 ม.ค.52
   
กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน จัดพิธีมอบบ้านธารน้ำใจ แก่คุณยายตา บุญตา
จัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน ที่โรงเรียนสอนคนตาบอด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551
และคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนจังหวัดลพบุรี เมื่อ 25 ม.ค.52 ณ หมู่ที่ 7 บ้านโนนหัวช้าง
กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพฯ กองสวัสดิการ ร่วมบริจาคโลหิต
เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.51 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551
  ณ สนง.เทศบาลเมืองเขาสามยอด

กองสวัสดิการสังคม นำคณะชุมชน กองสวัสดิการสังคม  ร่วมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุ

ไปชมพระเมรุ ณ สนามหลวง กทม.

ร่วมลงสำรวจผู้สูงอายุ และคนพิการที่เข้ารอบสุดท้าย

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551

เมื่อวันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2551