ข้อมูลบุคลากร
       
                

ชื่อ สกุล : นายวุฒิบัณฑิต  เขียวศิริ

                

ชื่อ สกุล : นางสาวดวงดาว  ชุมนุมศิริสัมพันธ์      

 

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม   

 

ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์  

 

การศึกษา : ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

วันเดือนปีเกิด : 21 กันยายน พ.ศ. 2499

 

วันเดือนปีเกิด : 24 เมษายน พ.ศ. 2517

 

ที่อยู่ : 110/38 หมู่ 4 หมู่บ้านเพชรโสธร ซอย 9

 

ที่อยู่ : 528/12 ถนนพระราม 4 แขวงมหาหฤฒาราม

 

ตำบลกกโก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 

บอร์โทรศัพท์ : 081 - 8611547 , 086 -3122355

 

เบอร์โทรศัพท์         086 - 5562586

       
                 

ชื่อ สกุล : นางสาวเบญจางค์  เล้าถาวรกิจ

               

ชื่อ สกุล : นางสุกิตติยา  ลิ้มศิริสัมพันธ์       

 

ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน 4

 

ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน 3

 

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

วันเดือนปีเกิด : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2523

 

วันเดือนปีเกิด : 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2520

 

ที่อยู่ : 181/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน

 

ที่อยู่ : 24/1 หมู่ 5 ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง

 

จังหวัดสระบุรี 18190

 

จังหวัดลพบุรี 15000

 

เบอร์โทรศัพท์ : 089 - 2415426

 

เบอร์โทรศัพท์ : 086 8036991 , 086 - 3122355

       
                 

ชื่อ สกุล : นางจุฑามาส  ศรีกุตร          

   
 

ตำแหน่ง : ธุรการ

   
 

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

   
 

วันเดือนปีเกิด : 8 มิถุนายน พ.ศ. 2522

   
 

ที่อยู่ : 78/10 หมู่ที่ 10 ตำบลธารเกษม  อำเภอพระพุทธบาท 

   
 

จังหวัดสระบุรี  18120

   
 

บอร์โทรศัพท์ : 086 3758004 , 086 - 3122355