เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชนมีรายได้ สถาบันครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง คือความมุ่งมั่นของเรา
   ภาพกิจกรรม  


 

นางสุกิตติยา ลิ้มศิริสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาชีพฯ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 

  ข้อมูลทั่วไป

        -  พันธกิจ

        -  อำนาจหน้าที่  

        -  คำขวัญ

        -  แผนผังบุคลากร

 วิสัยทัศน์

  แบบสอบถาม

  ปฏิทินกิจกรรม

  ข้อมูลบุคลากร

  จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพ

  กลุ่มอาชีพตำบลเขาสามยอด

  ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

 แบบประเมินความพึงพอใจ

 ศูนย์พัฒนาครอบครัว

  สภาเด็กและเยาวชนฯ

  ทะเบียนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด เขต 1

  จำนวนประชากร จำแนกตามการศึกษา

  ประธานชุมชน ต.เขาสามยอด

  รายงานสรุปข้อมูลสำคัญ

  แผนชุมชนตำบลเขาสามยอด

  สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน

  จำนวนประชากร จำแนกตามช่วงอายุ

  ผลการดำเนินงาน สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน

  จำนวนประชากร ประจำเดือนกันยายน 54

  จำนวนประชากรที่ได้รับเบี้ยยังชีพตำบลเขาสามยอด
 
 จัดทำและพัฒนาโดย
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ถนนบ้านหนองบัวขาว-วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร.
036-627377  แฟกซ์ 036-627377
E-mail : khaosamyod@hotmail.com