เป็นส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการที่ดี    บุคลากรมีความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการภายใต้พื้นฐานทางวิชาการ  ประชาชนมีความประทับใจในบริการ
 

นางวรัญญา  น้อมธงไทย

.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

 

 

 

 ข้อมูลทั่วไป   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2557, 2558   ปฏิทินกิจกรรม
 โครงสร้างบุคลากร   ารติดตามประเมินผลแผนประจำปี   2560   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี 2559-2563
 ข้อมูลพนักงาน  ประกาศแผนพัฒนาสามปี  2557 -2559, 2558-2560   แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.  2561/ พ.1

  แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร

  แผนพัฒนาสามปี 2555 -2557 , 2556 - 2558 ,2557 - 2559   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561
  แบบสำรวจความพึงพอใจ   แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้อินเตอร์เน็ต  
  ประกาศลดขั้นตอน      ประกาศเผยแพร่ ต่าง ๆ

 
 

     

สรุปข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินการประจำปี 2560

1 ตุลาคม  - 30 กันยายน 2560

ยุทธศาสตร์

จำนวนโครงการ Blue RTB R+ RE
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 56 43 10 3 -
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 5 4 1 - -
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 12 11 1 - -
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 7 5 1 - -
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 31 28 - - 2

รวม

111 91 13 3 2
   
 จัดทำและพัฒนาโดย
กองแผนงานและวิชาการ
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ถนนบ้านหนองบัวขาว-วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร.
036-627377  แฟกซ์ 036-627377
E-mail : khaosamyod@hotmail.com