เป็นส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการที่ดี    บุคลากรมีความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการภายใต้พื้นฐานทางวิชาการ  ประชาชนมีความประทับใจในบริการ
 
 

นางวรัญญา  น้อมธงไทย

.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

 

 

 

 ข้อมูลทั่วไป   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2557, 2558   ปฏิทินกิจกรรม
 โครงสร้างบุคลากร   ารติดตามประเมินผลแผนโดยชุมชนประจำปี 2556, 2557   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี 2559-2563
 ข้อมูลพนักงาน  ประกาศแผนพัฒนาสามปี  2557 -2559, 2558-2560   แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.  2557, 2558

  แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร

  แผนพัฒนาสามปี 2555 -2557 , 2556 - 2558 ,2557 - 2559   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 ,2558
  แบบสำรวจความพึงพอใจ   แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้อินเตอร์เน็ต  
  ประกาศลดขั้นตอน  

 
 

     

สรุปข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินการประจำปี 2557

1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557

ยุทธศาสตร์

น้ำหนัก คะแนนถ่วงน้ำหนัก จำนวนโครงการ น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 34 1.7000 26 26 - - -
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 3 0.1500 2 2 - - -
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 17 0.8330 26 26 - - -
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 31 1.5190 16 16 - - -
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 15 0.5850 23 23 - - -

รวม

100 4.7870 93 93 0 0 0
   
 จัดทำและพัฒนาโดย
กองแผนงานและวิชาการ
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ถนนบ้านหนองบัวขาว-วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร.
036-627377  แฟกซ์ 036-627377
E-mail : khaosamyod@hotmail.com