บุคลากรกองวิชาการและแผนงาน
 

 
  นางชุติกาญจน์ วงษ์ธรรมศักดิ์  
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  
แผนและงบประมาณ ประชาสัมพันธ์
นางชุติกาญจน์ วงษ์ธรรมศักดิ์ นางสาววันเพ็ญ  เปรมมาก
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รองปลัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนสำนักปลัด
   
นายอนิรุทธิ์  มีคง นางสาวชลธิชา  พรหมแพทย์
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 

 

 
นางภาวนา  ทัพจันทร์ นางสาวภัทรา  แก้วกรู นางสาวจันทิมา  พูลสวัสดิ์
ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์