ซักซ้อมการจัดทำแผนสามปี (2553-2555)  
การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2553-2555)
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2554-2556
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2555-2557
แผนและงบประมาณ