ประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์....
   

เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2559
 เมื่อวันที่  4  กันยายน  2558   บังคับใช้  1 ตุลาคม  2558   

เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ประกาศใช้แผนุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559-2563 เมื่อวันที่  10  มิถุนายน 2558

เทศบาลเมืองเขาสามยอดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  พ.ศ. 2558-2563  ในวันที่  26  พฤษภาคม  2558  เวลา  13.30 น.

เทศบาลเมืองเขาสามยอดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ เพื่อเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  พ.ศ. 2559-2563  ในวันที่  15 พฤษภาคม 2558 เวลา  10.00 น.

เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557  เมื่อวันที่  22   ธันวาคม 2557 
โดยคณะติดตามและประเมินผลแผนเมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2557  รายงานผลให้ที่ประชุมสภาทราบ
เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2557   

เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2558  แล้ว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 
โดยประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนเมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2557  และประชุมคณะกรรมการพัฒนา
การจัดทำแผนเมื่อวันที่  25  ธันวาคม 2557  รายงานผลให้ที่ประชุมสภาทราบเมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2557

เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  2558-2560   แล้วเมื่อวันที่  30 พฤษภาคม  2557

เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558-2562 แล้วเมื่อวันที่  30  พฤษภาคม 2557

เทศบาลเมืองเขาสามยอดขอให้ชุมชนแต่ละชุมชนจัดเตรียมการทำแผนชุมชนเพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2558-2560
   ได้แล้ว 

เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  2557-2559   แล้วเมื่อวันที่  30 พฤษภาคม  2556

เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 แล้ว

เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2557 แล้ว

เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 แล้ว

เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.  2556-2558   แล้วเมื่อวันที่  21 พฤษภาคม  2555

เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ.ศ. 2556-2560 แล้วเมื่อวันที่  1  เมษายน 2555

เทศบาลเมืองเขาสามยอดขอให้ชุมชนแต่ละชุมชนจัดเตรียมการทำแผนชุมชนเพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2555-2557
   ได้แล้ว 

เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  2553 แล้ว

เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ประกาศการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนประจำปี 2553 แล้ว

เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้รับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2553 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

 

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  จากสถาบันพระปกเกล้า

เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2554 แล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553

ทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 แล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553

ทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2554 - 2556 แล้วเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553
  ดูข้อมูลได้ที่หน้า index

ท่านใดประสงค์ที่จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโดยให้ทางเทศบาลเมืองเขาสามยอด
  ช่วยประชาสัมพันธ์ สามารถติดต่อได้ที่กองวิชาการและแผนงาน ง านประชาสัมพันธ์
  เวลาออกอากาศ เช้า 07.30-08.00 น. กลางวัน 12.00-12.30 น. เย็น 17.30-18.00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ชุมชนใดที่ยังไม่ทำการจัดแผนชุมชน ให้รีบส่งภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2553
  กองวิชาการแผนงานจะดำเนินการจัดทำแผน 3 ปี ประจำปี 2554-2556 ภายในเดือนมีนาคม

เทศบาลเมืองเขาสามยอดประกาศใช้แผนสามปี พ.ศ.2553-2555 แล้ว ดูข้อมูลได้ที่หน้า index

 ด้วยในช่วงเดือน ก.พ. มี.ค. 52  ทางกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด  จะจัดทำแผนพัฒนาสามปี
  (53-55) ขอให้ประชาชน  ชุมชน  จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา  ความต้องการ  และข้อเสนอแนะได้แล้วค่ะ
  สามารถจัดส่งได้ที่  กองวิชาการและแผนงาน ชั้น 3  หรือ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์  ชั้น  1 เทศบาลเมืองเขาสามยอด